Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Logopedická prevence

Logopedická prevence

Hravé cvičení, které podporuje řečový rozvoj, smyslové vnímání, slovní zásobu, rozvíjí obratnost mluvidel, grafomotorické dovednosti a paměť dětí. Kroužek vede pí učitelka Helmichová pod supervizí klinické logopedky Mgr. Evy Kolesové. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo